ОФЕРТА – КЕЛІСІМ-ШАРТЫ
«Business-sauat.KZ компаниясының тапсырыс
берушілермен қоғамдық келісім-шарты»
Шымкент қ. «_____» __________ 20 ж.

1. Жалпы ережелер

2. Осы келісім-шартта пайдаланылатын терминдер анықтамасы.

3. Келісім-шарт мəні

4. Қызметті төлеу

5. Ерекше шарттар жəне тараптардың жауапкершілігі.

6. Құпиялылық жəне жеке ақпараттарды сақтау

7. Шағымдар мен дауларды шешу тəртібі.

8. Басқа ережелер

9. Тараптар реквизиттері

«ОРЫНДАУШЫ»

«Business-sauat.KZ» ЖШС ҚР,
Шымкент қ., 8 наурыз көш., №4
БСН: 190440025551
«Kaspi Bank» АҚ БИК:
CASPKZKA Кбе 17

«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»

ИИК: KZ71722S000002099002
http://www.business-sauat.com// сайтында
орналасқан акцептеушілер тізіміне сай сайт
қолданушылар.

ДОГОВОР – ОФЕРТЫ

«Публичный договор компании Business-sauat.KZ с заказчиками»
Г. Шымкент «_____» __________ 20 г.

1. Общие положение.

2. Определение терминов используемых в настоящем договоре.

3. Предмет договора.

4. Оплата Услуг.

5. Особые условия и ответственность сторон.

6. Конфиденциальность и защита персональной информации.

7. Порядок рассмотрения претензий и споров.

8. Прочие условия.

9. Реквизиты сторон:

«Исполнитель»:

«ТОО "Business-sauat.KZ"
.ИН: 190440025551
РК, г. Шымкент,
Аль-Фарабиский район, ул. 8 Наурыз №4,
индекс: 160000,
ИИК: KZ71722S000002099002, АО “Kaspi Bank»
БИК: CASPKZKA, КБЕ 17

«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»

Заказчики согласно
списка по акцепту размещенных
на сайте http://www.business-sauat.com//