ОФЕРТА - КЕЛІСІМ-ШАРТЫ
«Smart Business Club компаниясының тапсырыс
берушілермен қоғамдық келісім-шарты»
Шымкент қ.
«____» ____________ 20___ ж.
1. Жалпы ережелер
1.1.
Осы келісім-шарт «http://www.business-sauat.com//» сайтында
«Smart Business Club» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің бұдан ары «Орындаушы» деп аталатын, Жарғы негізгісінде əрекет етуші директоры Батанов
Нурлан Жолдыбаевич
(бұдан ары
«Орындаушы»), осы Оферта
- келісім-шартын
(бұдан ары
-
«Келісім-шарт)
Орындаушының қызметін пайдалануды көздеген жеке тұлғаға (бұдан ары - «Тапсырыс беруші») бағытталған арнай
ұсынысы (қоғамдық оферта) болып табылады.
1.2.
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің (ҚР АК) 395 бабының 2 тармағына сай, төменде
көрсетілген шарттарды қабылдап, жəне ақысын төлеген осы офертаның акцептін жасаған жеке тұлға, Тапсырыс беруші
болып табылады (ҚР АК 396 бабының 3 тармағына сай оферта акцепті офертада көрсетілген шарттар негізінде Келісім-
шарт жасауға пара-пар болып саналады).
1.3.
Орындаушының шарттарын толықтай қабылдау əрі Оферта келісім-шартын (оферта акцепті) жасасу сəті,
Тапсырыс берушінің http://www.business-sauat.com// сайтындағы «Төлеу» батырмасын басу арқылы, төлем жасауға
дайындығы болып табылады. Оферта - келісім-шартының тексті (ары қарай текст бойынша - «Келісім-шарт») төмендегі
мекен жайда орналасқан: http://www.business-sauat.com//.
1.4.
Келісім-шарттың 1.3. тармағында көрсетілген тұрғыда Келісім-шарт акцептін жасау арқылы Тапсырыс
беруші Келісім-шарт текстінде жəне Келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім-шартқа қосымшада
жазылған тұрғыда Келісім-шарт талаптарымен танысқандығын жəне шарттармен толықтай келісетіндігін растайды.
1.5.
Келісім-шарттың 1.2. тармағында көрсетілген талаптар негізінде Келісім-шарт акцепті жасалынғандығын
Клиент растайды.
1.6.
Келісім-шарт кері қайтарылмайды.
1.7.
Келісім-шарт Тапсырыс беруші мен Орындаушы
(ары қарай
-
«Тараптар») арасында қол қою
жəне/немесе мөр басуды міндеттемейді жəне оған қарамастан заңды күшке ие болып қала береді.
2. Осы келісім-шартта пайдаланылатын терминдер анықтамасы.
2.1.
Орындаушы
-
«http://www.business-sauat.com//» сайтында
«Smart Business Club» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, қайтарымсыз тұрғыда қоғамдық ОФЕРТА келісім-шартын жасау арқылы тапсырыс берушілерге
маркетинг жоспармен қызмет көрсетуші.
2.2.
Тапсырыс беруші - «http://www.business-sauat.com//» сайтында «Smart Business Club» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің қызметтері мен маркетинг жоспарына сай қайтарымсыз тұрғыда пайдалынушы жеке тұлға.
2.3.
Көшбасшы (лар) - «http://www.business-sauat.com//» сайтында «Smart Business Club» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің қызметтерін пайдаланушы жəне орындаушы компания анықтаған бонустық бағдарламаларға сай
жұмыс атқаратын жеке тұлғалар.
2.4.
Бонустар - көшбасшыны (ларды) ынталандыру мақсатында берілетін орындаушы компания анықтаған
ақшалай сыйақы.
2.5.
Зияткерлік мүлік - http://www.business-sauat.com// сайтында жарияланған барлық графикалық бейнелер
мен ақпараттар.
2.6.
Авторлық құқық түрі ғылым, мəдениет, өнер туындыларын зияткерлік меншікті қорғауға бағытталған
заңнамалар жиынтығын құрайды. Авторлық құқық оның бүкіл ғұмырын жəне қайтыс болғаннан кейін 70 жыл мерзімді
қамтиды. Қазақстан Республикасында авторлық құқық ҚР Конституциясы, ҚР АК 971-984 баптары, ҚР «Авторлық
құқық жəне сабақтас құқықтар туралы» ҚР 10.06.1996 ж. № 6-І Заңы жəне басқа да ҚР құқықтық-нормативтік актілерімен
қорғалған.
3. Келісім-шарт мəні
3.1.
Осы келісім-шарттың мəні білім беру жəне маркетингтік қызметтерді Орындаушы тарапынан қайтарымды
қызмет көрсету болып табылады.
3.2.
Тапсырыс беруші осы келісім-шарттың шарттарына сай толықтай қабылдайды жəне қызмет ақысын
төлейді.
4. Қызметті төлеу
4.1.
Келісім-шартқа сай төленетін баға http://www.business-sauat.com// сайтында жарияланады жəне нақты сол
уақыттағы қызмет ақысына сай болады.
4.2.
Қызмет ақысы Орындаушы тараптан біржақты тұрғыда өзгертілуі мүмкін.
4.3.
Алынған қызмет үшін тапсырыс беруші тарапынан төленген сомма кері қайтаруға жатпайды.
4.4.
Төлем жасау түрі төлемді ресімдеу кезеңінде көрсетілген.
4.5.
Орындаушы шегерімдер, бонустар жəне/немесе басқада ынталандыру бағдарламаларын өзі қабылдауға
құқықты жəне ол туралы өзінің сайтында жариялап отырады.
5. Ерекше шарттар жəне тараптардың жауапкершілігі.
5.1.
Орындаушы http://www.business-sauat.com// сайтында Тапсырыс берушіге қойылған талаптар мен шарттар
орындалған жағдайда уақытылы қызмет көрсетуге міндетті.
5.2.
Орындаушы Келісім-шарт талаптарын орындамаған жағдайда жауапкершіліктен бостылуы мүмкін, егер
де, талаптарды орындай алмау орны толмас күштердің (форс-мажор) əсерінен, мемелекеттік билік
органдарының əрекетінен, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, басқа да табиғат апаттары, электроэнергияның
болмауы, ереуілдер, азаматтық қақтығыстар, тəртіпсіздіктер жəне бұдан да басқа жағдайларды қоса
алғанда Орындаушы Келісім-шарт талаптарын орындауға мүмкін болмаған жағдайда.
5.3.
Орындаушы Тапсырыс берушінің немесе ортақ байланыс арналарының сапасына жауапты емес.
5.4.
Орындаушыдан қызмет алып отырған жеке тұлғалардың
(көшбасшы(лар)) Орындаушы анықтаған
бонустық сыйақыларға қол жеткізу үшін баспайдасын көздеп əрекеттенген заңсыз алаяқтық іс-əрекеттері
мен Орындаушыдан қызмет алуды көздеп отырған басқа да жеке тұлғаларға жауап бермейді.
5.5.
Орындаушы көшбасшылар тарапынан орын алған алаяқтық іс əрекеттер үшін ҚР ҚК 190 бабына сай ҚР
құқық қорғау органдарына жүгіну құқығына ие.
6. Құпиялылық жəне жеке ақпараттарды сақтау
6.1.
Орындаушы Тапсырыс берушіден алған ақпаратты жарияламауға міндетті.
6.2.
Ақпараттарды негізделген заң талаптарына сай тарату міндеттемені бұзғанға жатпайды.
6.3.
Компания туралы шындыққа жанаспайтын ақпараттар таратқан Тапсырыс берушіні Орындаушы блокқа
қоюға құқықты.
6.4.
Орындаушы http://www.business-sauat.com// сайтына кірушілердің IP-адрестері туралы ақпараттар алады.
Бұл ақпараттар оның жеке басын анықтау үшін қолданылмайды.
6.5.
Орындаушы Тапсырыс берушінің http://www.business-sauat.com// сайтын жалпыға ортақ түрде енгізген
ақпараттары үшін жауап бермейді.
6.6.
Көшбасшы (лар) осы ОФЕРТА талаптар аясында ғана жұмыс атқаруы керек. ОФЕРТА ережелерін бұзған
жағдайда осы қызмет аясын реттеуші заңнамалық актілерге (ҚР ҚК, ҚР АК, ҚР ƏҚК) сай əкімшілік,
азаматтық, қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.
7. Шағымдар мен дауларды шешу тəртібі.
7.1.
Тапсырысы берушінің көрсетіліп жатқан қызметке талабы даулы жағдай туындаған сəттен бастап
электронды почтаға 2 (екі) жұмыс күні ішінде келген кезде ғана Орындаушы тарапынан қаралады.
7.2.
Даулы мəселелерді қарау кезінде Орындаушы Тапсырыс берушіден осы іс-шараға қатысты қосымша
ақпараттар сұратуға құқылы. Егер, Тапсырыс беруші 1 (бір) жұмыс күні ішінде сұратылған құжатты
жеткізбесе, Орындаушы дауды қарастырудан бас тарта алады.
7.3.
Орындаушы мен Тапсырыс беруші көрсетілетін қызметтің сипатын негізге ала отырып, даулар мен
шағымдар туындаған жағдайда, сотқа дейінгі дауларды шешу жолдарын қарастыруға міндетті. Егер де,
дауларды сотқа дейін шешу мүмкін болмаған жағдайда, тараптар тұрғылықты жері бойынша МАЭС-ке
шағымдануына болады.
8. Басқа ережелер
8.1.
Тапсырыс беруші Келісім-шартты жасау мен орындау құқықтарына ие.
8.2.
Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтерінен қалған уақытында біржақты бас тартуға құқылы.
Тапсырыс беруші Орындаушының қызметтерінен біржақты бас тартқан жағдайда, (1,2,3 курстарға)
төленген сомма кері қайтарылмайды.
8.3.
Орындаушы осы Келісім-шарттың талаптарын сайтта жариялай отырып кез келген уақытта, кез келген
бөлігін өзгертуге немесе өңдеу құқығына ие.
8.4.
Осы Келісім-шартта қарастырылмаған кез келген сұрақтарды, Қазақстан Руспубликасының заңнамалық
актілеріне сүйеніп реттейді.
8.5.
Осы Келісім-шарттың қандай да бір ережесін сот заңсыз деп тапса, қалған талаптар ережесінің
заңдылығын жоймайды.
9. Тараптар реквизиттері
«ОРЫНДАУШЫ»
«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»
«Smart Business Club» ЖШС
http://www.business-sauat.com//
ҚР, Шымкент қ., 8 наурыз көш., №4
сайтында орналасқан акцептеушілер
БСН: 190240014429
тізіміне сай сайт қолданушылар.
«Kaspi Bank» АҚ
БИК: CASPKZKA Кбе 17
ИИК: KZ55722S000005449864
ДОГОВОР - ОФЕРТЫ
«Публичный договор компании Smart Business Club с заказчиками»
Г. Шымкент
«___» ______________ 20__г.
1.
Общие положение.
1.1.
Настоящий Договор является официальным предложением на сайте http://www.Business-sauat.com//
(публичной офертой) Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Business Club" именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Батанов Нурлан Жолдыбаевич, действующего на основании Устава (в дальнейшем
«Исполнитель») адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту - "Договор") физическому лицу, выразившему
готовность воспользоваться услугами Исполнителя (далее по тексту - Заказчик).
1.2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (ГК РК), в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится
Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 396 ГК РК акцепт оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в оферте).
1.3.
Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить
Договор оферты (акцептом оферты) считается факт подтверждения готовности совершить оплату услуги Исполнителя,
посредством нажатия кнопки «Оплатить» на сайте http://www.Business-sauat.com//. Текст настоящего Договора-оферты
(далее по тексту - «Договор») расположен по адресу: http://www.Business-sauat.com.//
1.4.
Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. 1.3 Договора, Заказчик подтверждает, что он
ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в
тексте Договора, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.5.
Клиент согласен, что акцепт Договора в порядке, указанном в п. 1.2 Договора является заключением
Договора на условиях, изложенных в нем.
1.6.
Договор не может быть отозван.
1.7.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по
тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
2.
Определение терминов используемых в настоящем договоре.
2.1.
Исполнитель - Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Business Club" на сайте
http://www.Business-sauat.com// , оказывающей услуги и маркетинговые планы к заказчикам на безвозмездной основе
путем публичного заключения договора ОФЕРТЫ .
2.2.
Заказчики - физические лица пользующиеся услугами Товарищество с ограниченной ответственностью
"Smart Business Club" на сайте http://www.Business-sauat.com// и его маркетинговыми планами на безвозмездной основе.
2.3.
Лидер (ры) - это физические лица, получающие услуги Товарищество с ограниченной ответственностью
"Smart Business Club" на сайте http://www.Business-sauat.com// на основ бонусных вознаграждений определяемых
компанией исполнителем.
2.4.
Бонусы - это денежное вознаграждение определяемое компанией исполнителем в целях вознаграждения
лидера (ров) за оказанные услуги маркетингового плана компанией исполнителем.
2.5. Интеллектуальная собственность - Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на
сайте http://www.Business-sauat.com// являются собственностью Исполнителя.
2.6.
Авторское право представляет собой одну из форм защиты интеллектуальной собственности,
совокупность правовых норм, регулируемых отношений по поводу создания и использования произведений науки,
культуры и искусства. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Авторское
право в Республике Казахстан регулируется Конституцией РК, статьями 971 - 984 ГК РК, Законом РК от 10 июня 1996
года № 6-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон об авторском праве), других нормативных правовых
актов РК.
3. Предмет договора.
3.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем образовательных и
маркетинговых услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Заказчик полностью принимает условия Договора и оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4. Оплата Услуг.
4.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии с действующими ценами и прописана на сайте
http://www.Business-sauat.com//.
4.2. Стоимость услуги может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.
4.3. Внесенная сумма заказчиками за полученные услуги от Исполнителя возврату не подлежит.
4.4. Способы оплаты услуги указаны при оформлении платежа.
4.5. Исполнитель имеет право устанавливать по своему усмотрению скидки, бонусы и/или предлагать любые
поощрительные программы, условия которых Исполнитель публикует на сайте.
5. Особые условия и ответственность сторон.
5.1. Исполнитель несет ответственность за своевременность предоставляемых услуг при выполнении Заказчиком
установленных требований и правил, размещенных на сайте http://www.Business-sauat.com//
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение
вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая действия органов государственной
власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут
повлиять на выполнение Исполнителем Договора.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество каналов связи общего пользования или служб,
предоставляющих доступ Заказчика к его услугам.
5.4. Исполнитель не несёт ответственность за незаконные действия физических лиц (лидера (ров) получающих
услуги от Исполнителя, путем мошеннического подхода к достижении своих корыстных целей в получения
бонусных вознаграждений определяемых Исполнителем так и от физических лиц намеревающихся получить
услуги от Исполнителя.
5.5. Исполнитель оставляет за собой право в обращении к правоохранительным органам РК в случае
обнаружения и выявления незаконных действий со стороны лидера
(ров)
мошеннических действий
предусмотренных ст 190 УК РК.
6. Конфиденциальность и защита персональной информации.
6.1. Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Заказчика информацию.
6.2. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с обоснованными и
применимыми требованиями закона.
6.3. При распространение неправдивой информации о компании Исполнитель вправе заблокировать Заказчика.
6.4. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта http://www.Business-sauat.com//. Данная
информация не используется для установления личности посетителя.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на сайте http://www.Business-
sauat.com// в общедоступной форме.
6.6. Лидер (ры) должны действовать в строгом соответствии требований настоящей ОФЕРТЫ. В случае
нарушения ими положения настоящей ОФЕРТЫ они могут быть привлечены к административной, уголовной,
гражданской ответственности в соответствии законодательными актами регулирующую данную сферу
деятельности. (УК РК, ГК РК, КоАП РК)
7. Порядок рассмотрения претензий и споров.
7.1. Претензии Заказчика по предоставляемым услугам принимаются Исполнителем к рассмотрению по электронной
почте в течение 2 (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
7.2. При рассмотрении спорных ситуаций Исполнитель вправе запросить у Заказчика всю интересующую
документацию относительно рассматриваемого мероприятия. В случае не предоставления Заказчиком документов в
течение 1 рабочего дня после дня требования, претензия рассмотрению Исполнителем не подлежит.
7.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в случае
возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять досудебный порядок урегулирования
спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке стороны вправе обратиться в СМЭС по
месту нахождению.
8. Прочие условия.
8.1. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.
8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя. В случае
одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя произведенная оплата (1,2,3 курса) не возвращается.
8.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего Договора в
любое время, опубликовывая все изменения на своем сайте.
8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Республики Казахстан.
8.5. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил не влечет за
собой недействительность остальных положений.
9. Реквизиты сторон:
«Исполнитель»:
«Заказчики»:
«Smart Business Club» ЖШС
Заказчики согласно
ҚР, Шымкент қ., 8 наурыз көш., №4
БСН: 190240014429
списка по акцепту размещенных
«Kaspi Bank» АО
БИК: CASPKZKA Кбе 17
на сайте http://www.Business-sauat.com//
ИИК: KZ55722S000005449864